هیڅ موندل

بخښنه غواړم، مګر هیڅ پایلې ونه موندل شوې. شاید لټون به د اړونده خپرونو موندلو کې مرسته وکړي.